Etický kódex

TRIBUN MEDIA

Kľúčovými hodnotami vydavateľstva Tribun Media sú sloboda slova, pluralita názorov, politická a ekonomická nezávislosť, korektnosť, rešpektovanie demokratických princípov, právneho štátu, dodržiavanie tlačového zákona, zákona o reklame, o ochrane osobných údajov, autorských práv, medzinárodných dokumentov, dohovorov a odporúčaní.

Občianske slobody, slušnosť a spravodlivosť sú hodnoty, ktoré ctia reprezentanti vydavateľstva Tribun Media.  Pri svojej novinárskej práci a pri hľadaní pravdy rešpektujú prezumpciu neviny a právo na súkromie, pokiaľ nejde o témy verejného záujmu.

Predmetný etický kódex stanovuje pravidlá správania sa, prístupu a udržiavaní etiky vydavateľstva a je záväzný pre všetkých pracovníkov a spolupracovníkov vydavateľstva podieľajúcich sa na tvorbe mediálneho obsahu.

I. Zverejňovanie informácií

1. Čitateľom sa podávajú pravdivé, presné a neskreslené informácie.  Člen redakcie sa snaží o to, aby text nebol skreslený nevhodným titulkom alebo fotkou.

2. Pred zverejnením je dôležité overovať si informácie aspoň z dvoch od seba nezávislých zdrojov.

3. Nemožnosť overiť si informácie treba pri poskytnutí informácie uviesť.

4. Informácie neposkytuje zdroj za odplatu. O výnimke rozhoduje šéfredaktor.

5. Redaktor si komunikáciu s respondentom nahráva, informuje ho o tomto svojom zámere a predstavuje sa v mene redakcie. Zvukové nahrávky, emaily, fotografické, listinné alebo iné relevantné dôkazy, ktoré by mohli byť predmetom sporov, redaktor uchováva najmenej tri roky.

6. Nedôveryhodné zdroje a dostatočne neoverené informácie nie sú dovolené publikovať. Redaktor odmieta vydávať nepravdivé či len čiastočne pravdivé informácie pod akýmkoľvek nátlakom.

7. Pri kritike poskytuje redaktor dotknutej strane priestor na vyjadrenie.

8. Citát bez zvukovej nahrávky alebo bez písomného, emailového doručenia podlieha autorizácii.

9. Informácie hraničiace s neoprávneným zásahom do osobnostných práv konzultuje redaktor so šéfredaktorom a právnym zástupcom vydavateľstva.

10. Redaktor musí v texte rozlišovať fakty od osobných názorov.  

11. Priame citácie redaktor neupravuje. Ak predsa len musia byť upravené, nesmú stratiť svoj význam.

12. Staršie dielo nesmie redakcia vydávať za nové.

II. Získavanie informácií

1. Redaktori reprezentujú redakciu, informujú respondentov o zámere komunikovať a získavať informácie.

2. Redaktor nepoužíva pre získavanie informácií či fotografií nepoctivé prostriedky.

3. Informácie získané počas výkonu profesie nesmie redaktor zneužívať, využívať vo svoje prospech alebo v prospech tretej osoby.

4. Utajovanie identity redaktora je prípustné iba v závažných celospoločenských prípadoch.

5. Utajenie identity redaktora schvaľuje šéfredaktor.

7. Citácie z iných médií si vyžadujú uvádzanie zdroja.

8. Redaktor pristupuje so zvýšenou citlivosťou a zodpovednosťou k osobám, ktoré nemajú skúsenosti s komunikáciou s novinármi, neuvedomujú si dôsledky svojho konania, alebo sa ocitli v obzvlášť zložitej životnej situácii, najmä k obetiam či svedkom zločinov a tragédií.

9. Maloletých a deti využíva ako zdroj informácie len vo výnimočných prípadoch a s osobitným ohľadom.

III. Ochrana zdrojov

1. Ochrana zdroja sa zaručuje, výnimku tvorí trestno-právna oblasť.

2. Identitu zdroja oznamuje redaktor šéfredaktorovi na vyžiadanie.

IV. Tlačové opravy

1.O korekčnom mechanizme v intenciách tlačového zákona rozhoduje šéfredaktor.

V. Konflikt záujmov

1. Redaktori a zamestnanci vydavateľstva sú pri svojej práci oprávnení prijímať dary alebo výhody nepresahujúce 30e alebo vo forme drobného pohostenia.

2. Výjazdy schvaľuje a hradí vydavateľstvo. Pozvanie tretími stranami schvaľuje šéfredaktor s tým, že sa garantuje nezávislosť informovania.

3. Skrytá inzercia nie je povolená.

4. Politická aktivizácia nie je povolená. Občianska angažovanosť sa oznamuje šéfredaktorovi, ktorý rozhoduje o ďalšom postupe.

VI. Vzťah k iným médiám

1. Edičná činnosť v iných médiách, ak nie je určené inak, sa zakazuje.

2. O forme spolupráce s inými médiami rozhoduje šéfredaktor.

3. Je neprípustné, aby o činnosti vydavateľstva komunikovali redaktori s inými médiami. Oficiálne stanoviská poskytuje šéfredaktor.

4. Všetky súkromné vyjadrenia člena redakcie na sociálnych sieťach môžu byť vnímané ako postoj redakcie. Člen redakcie sa preto vyvaruje akýchkoľvek vyjadrení, ktoré sú v rozpore s postojom redakcie alebo rozpore s jej etickým kódexom.

5. Inzercia v prospech iných médií sa zakazuje.

6. Obchodné aktivity vydavateľstva sú predmetom obchodného tajomstva.

VII. Postihy za porušovanie kódexu

1. Závažné alebo opakované porušenie pravidiel tohto kódexu môže viesť k rozviazaniu pracovného pomeru okamžitým zrušením alebo výpoveďou.

2. Mieru závažnosti posudzuje šéfredaktor a rozhoduje o forme postihu.

3. Redaktor zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne vydavateľovi porušením kódexu.

VIII. Záver

Etický kódex vychádza z odporúčaní Európskej konferencie o politike hromadných oznamovacích prostriedkov, z Európskeho dohovoru o ľudských právach, z Ústavy SR a predmetných zákonov SR.