SNS žiada vládu, aby nepokračovala v procese ratifikácie Istanbulského dohovoru

Jaroslav Paška (Zdroj: SITA)

Jaroslav Paška tvrdí, že úhybný manéver rezortu spravodlivosti je neakceptovateľný.

SNS so znepokojením sleduje rozporuplné konanie vlády SR vo veci napĺňania rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky (prijatom Uznesením NR SR č. 1697 dňa 29. marca 2019), v ktorom Národná rada Slovenskej republiky požiadala Vládu Slovenskej republiky, aby:

1. už nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii „Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. (Istanbulský dohovor)“ a
2. vykonala všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou tohto dohovoru.

Verejné vyjadrenie ministerstva spravodlivosti, že v uvedenom uznesení NR SR nenachádza žiadne usmernenie pre svoju odpoveď Súdnemu dvoru na otázku o voľbe právneho základu k rozhodovaniu o tom: „či môže Európska únia pristúpiť k Istanbulskému dohovoru bez toho, aby k nemu pristúpili všetky členské štáty,” oprávnene vzbudzuje dojem, že sa rezort chystá nečinnosťou, či nekvalifikovaným postupom umožniť Európskej únii presadenie zavedenia Istanbulského dohovoru do právneho poriadku Slovenskej republiky, napriek tomu, že NR SR jeho ratifikáciu, viac ako ústavnou väčšinou odmietla.

Odhliadnuc od skutočnosti, že EÚ nemá právomoc v oblasti hmotného trestného práva, keďže túto si členské štáty ponechali a viaceré ustanovenia Istanbulského dohovoru podstatu trestného práva majú, čo prakticky vylučuje možnosť jednostranným úkonom EÚ tento dohovor cez rozhodnutie EÚ preniesť do nášho právneho systému, nemôžu ministerskí legislatívci prehliadať podstatu riešenej kompetenčnej otázky.

a) Slovenská republika je samostatným, suverénnym členom Rady Európy a rovnako, ako jej ďalších 47 členských štátov vždy mala právo slobodne a suverénne rozhodovať o tom, ku ktorým iniciatívam, aktivitám, či dohovorom sa pripojí a ku ktorým nie.
b) Európska únia je úplne iné zoskupenie 28 štátov ako Rady Európy, ktoré nemá nijaké právo určovať, či obmedzovať zmluvnú voľnosť, alebo slobodu rozhodovania svojich 28 členov vo vzťahu k Rade Európy. Každý členský štát EÚ sa o pristúpení k Istanbulskému dohovoru rozhodoval samostatne, podľa názoru svojich občanov, bez ingerencie EÚ. A tak, ako sa k nemu prihlásil, musí mať aj slobodné právo sa k nemu neprihlásiť, či od dohovoru odstúpiť.
c) Z dikcie tohto uznesenia je iste každému dostatočne zrejmé, že NR SR odmietla ratifikovať uvedený dohovor a tým aj akceptovať implementáciu všetkých nových, z neho vyplývajúcich záväzkov do právneho systému Slovenskej republiky a súčasne dala Vláde SR pokyn na to, aby formálne relevantným spôsobom Rade Európy oznámila, že Slovenská republika sa v dôsledku takéhoto rozhodnutia parlamentu, zmluvnou stranou predmetného dohovoru nestane.

Z uvedených skutočností by na ministerstve spravodlivosti mali dokázať spraviť jednoduchý logický záver, že Slovenská republika nemôže dať súhlas na to, aby Európska únia pristúpila k Istanbulskému dohovoru v celku, bez toho, aby k nemu pristúpili všetky členské štáty. Veď takto by nám Istanbulský dohovor z Bruselu vnútili do nášho právneho systému aj napriek tomu, že sme jeho ratifikáciu legitímne odmietli.

Snaha Európskeho parlamentu cez diskusiu o „právnom základe“ pred Súdnym dvorom EÚ odňať národným parlamentom právo rozhodovať o medzinárodných záväzkoch a privlastniť si ho je z priebehu udalostí a konštrukcie tejto kauzy na Súdnom dvore EÚ zjavná. Preto je zrozumiteľná, dôrazná, kvalifikovaná, negatívna odpoveď Vlády SR na snahu Európskej únie o presadenie Istanbulského dohovoru do právneho systému všetkých členských štátov EÚ, aj proti ich vôli nevyhnutná.

Slovenská národná strana ubezpečuje občanov SR, že v prípade pokračovania nenáležitého, vyhýbavého, alibistického správania sa, či obštrukcií rezortu spravodlivosti, je pripravená vyvíjať na vládu, aj ministerstvo spravodlivosti potrebný tlak, aby si zodpovedne, v plnom rozsahu plnili svoje povinnosti pri ochrane záujmov a práv Slovenskej republiky a svojím lajdáctvom neumožnili Bruselu preniesť do Slovenského právneho systému naším parlamentom odmietnuté ustanovenia Istanbulského dohovoru.

Aj preto v už uplynulom týždni podali poslanci NR SR za SNS do parlamentu návrh uznesenia Národnej rady SR k uvedenému problému, ktorým v prípade potreby vytvoria parlamentu priestor na formovanie inštrukcií a pokynov volených zástupcov ľudu voči nezrozumiteľnému správaniu sa štátnej exekutívy.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...