Návrh pomoci pre mladých dospelých má plnú podporu ministra Krajniaka

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR za hnutie Sme rodina Milan Krajniak (Zdroj: SITA)

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak podporuje návrh zákona z dielne poslancov Jána Heráka a Lucie Drábikovej na pomoc mladým dospelým. Nový zákon tak pomôže mladým ľuďom vychádzajúcim z centier pre deti a rodinu osamostatniť sa, počíta napríklad aj s pomocou pri sporení.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, reaguje na problémy, s ktorými sa bežne stretávajú deti umiestnené v centrách pre deti a rodinu. Ide predovšetkým o rozdielne podmienky pri vytváraní úspor či o problémy so zabezpečením bývania po odchode z centra.

„Som veľmi rád, že sa do parlamentu dostal zákon, ktorý pomôže mladým dospelým v centrách lepšie zvládnuť ich prechod do skutočného života. Na našom dnešnom stretnutí s mladými dospelými som si vypočul viaceré z každodenných situácií, s ktorými sa naši mladí stretávajú. Verím, že sme v spoločnej diskusii našli viaceré príležitosti na ďalšiu pomoc a zlepšenie podmienok vstupu do samostatného života mladých dospelých,“ uviedol minister práce Milan Krajniak.

Navrhovaná právna úprava stanovuje jednotný postup pri vytváraní úspor pre všetky deti umiestnené v centre na základe rozhodnutia súdu. Dnes je systém nastavený tak, že deti, ktoré sa do centra dostali rozhodnutím súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, musia platiť úhradu centru, ale deti, ktoré sú v centre umiestnené na základe výchovného opatrenia a neodkladného nariadenia súdu, centru úhrada neplatia. „Týmto chceme zaviesť rovnaký prístup ku všetkým deťom, ktoré sú umiestnené v centre pre deti a rodinu na základe rozhodnutia súdu, a teda, aby neplatili úhrady centru. Tým pádom zo zaplateného výživného, so sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku im bude možné vytvárať úspory, čo deťom zlepší štart do života,“ vysvetlil Ján Herák, poslanec NR SR.

Zmena súčasnej legislatívy umožní mladému dospelému, aby po odchode z centra po dosiahnutí plnoletosti mohol do dvoch rokov (na rozdiel od aktuálneho jedného roka), požiadať centrum o pokračovanie starostlivosti, pokiaľ sa s ním písomne dohodne na podmienkach dohody. „Predĺžením lehoty pre centrum, aby mladého dospelého vzalo späť po odchode z centra, sa podstatne zvýšia šance mladých ľudí na úspešné zvládnutie nepriaznivej životnej situácie,“ uzavrel poslanec Herák.

Predkladaný návrh zákona zavádza aj zákonnú povinnosť vo forme spoločne vypracovaného plánu sociálnej práce pre centrum, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec, vyšší územný celok, prípadne aj akreditovaný subjekt pri starostlivosti o deti, ktoré sú zdravotne postihnuté, tzn. že už pri dosiahnutí 17-teho roku života dieťaťa bude existovať spoločne vypracovaný plán jeho osamostatnenia sa, a navrhuje zníženie úhrad pre rodičov za poskytovanie odbornej pomoci v centre zo súčasných 1,43 eura na 0,72 eura za deň.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

2

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...