EK: Na Slovensku sa v roku 2019 otvorilo 20 nových prípadov porušenia dodržiavania práva EÚ

Budova Európskej komisie v Bruseli (Zdroj: Pixabay.com)

Na Slovensku sa v roku 2019 otvorilo 20 nových prípadov porušenia práva Európskej únie (EÚ), preto bol ich celkový počet ku koncu roku 52. Vyplýva to z Výročnej správy Európskej komisie (EK) o monitorovaní uplatňovania práva EÚ.

„Celkovo bolo Slovensko upozornené na neskorú transpozíciu smerníc v 22 prípadoch, ich nesprávnu transpozíciu alebo nesprávne uplatňovanie v 18 prípadoch a na porušenie zmlúv alebo rozhodnutí bolo upozornené 12 krát,“ informovala agentúru SITA Martina Štefániková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej Komisie v Slovenskej republike.

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ, ktorú zverejnili v piatok 31. júla, opisuje, ako Komisia sledovala a presadzovala právo EÚ v roku 2019, a prezentuje výsledky členských štátov v rôznych oblastiach politiky.

Zatiaľ čo počet otvorených prípadov porušenia povinnosti zostal v priebehu minulého roka stabilný, počet nových takýchto prípadov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o viac ako 20 percent.

Sever disciplinovanejší ako juh

Najmenej nových otvorených prípadov nesprávnej transpozície alebo nesprávneho uplatňovania práva EÚ mali v roku 2019 Luxembursko, Estónsko a Litva, zatiaľ čo najväčší počet bol v Španielsku, Taliansku a Grécku.

„Komisia naďalej prísne presadzovala pravidlá vo všetkých oblastiach politiky. Dôraz kládla na tie, ktoré majú najväčší vplyv na každodenný život ľudí a podnikov. Medzi najsledovanejšie oblasti politiky patrilo životné prostredie, vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP či doprava a mobilita. Spoločne predstavovali polovicu všetkých prípadov,“ vraví Štefániková.

„Komisia podnikla kroky napríklad voči trom členským štátom za nadmerné znečisťovanie ovzdušia a voči piatim členským štátom, ktoré nezabezpečili rovnocenný prístup k jednotnému európskemu číslu tiesňového volania 112 pre používateľov so zdravotným postihnutím, pokračuje.

Neskoré prevedenie smerníc

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ hovorí že, viac ako polovica všetkých konaní o nesplnení povinnosti v roku 2019 súvisela s neskorým prevedením smerníc, hoci ich počet sa mierne znížil, a to zo 419 prípadov v roku 2018 na 406 v roku 2019.

V záujme včasnej a správnej transpozície Komisia naďalej poskytovala členským štátom pomoc vo forme prípravy implementačných plánov, špecializovaných webových stránok a usmerňujúcich dokumentov, ako aj výmeny osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín.

Pokiaľ ide o prípady oneskorenej transpozície, najväčší počet otvorených prípadov mali Bulharsko, Belgicko, Grécko a Cyprus, zatiaľ čo najmenej takýchto konaní sa začalo voči Dánsku, Taliansku a Litve.

Keď na rad príde súd

V minulom roku Komisia predložila na Súdny dvor Európskej únie podanie so žiadosťou o uloženie finančnej sankcie proti Španielsku pre oneskorené prevedenie smerníc. Súdny dvor po prvýkrát uplatnil systém sankcií vo svojom rozsudku z 8. júla 2019 vo veci Komisia/Belgicko.

Belgicku uložil denné sankcie za to, že neprijalo a neoznámilo všetky opatrenia potrebné na transpozíciu smernice o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí.

Komisia správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v predchádzajúcom roku predkladá každoročne už od roku 1984, keď ju o to požiadal Európsky parlament. Ten vždy následne prijíma k správe Komisie uznesenie.

Ako to funguje?

Komisia sa prioritne zameriava na problémy, v prípade ktorých by opatrenia na presadzovanie práva mohli priniesť skutočné zmeny a pridanú hodnotu pre jednotlivcov a podniky. V rámci rozdelenia povinností medzi európskymi inštitúciami práve ona vo všeobecnosti zodpovedá za začatie legislatívneho procesu. O jej návrhoch rozhodujú Rada a Európsky parlament.

Členské štáty zasa zodpovedajú za včasné a správne uplatňovanie, vykonávanie a presadzovanie práva Únie vo vnútroštátnom právnom poriadku. Komisia tento kruh uzatvára po prijatí jej návrhov vo forme právnych predpisov. EÚ monitoruje, či členské štáty uplatňujú tieto právne predpisy správne, v opačnom prípade podniká opatrenia.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...