Diskusia sa zmenila na výzvy k obmedzeniu slobody matičnej vedy a periodík, hovorí podpredseda Matice

Marek Nemec (Zdroj: Youtube)

ROZHOVOR Matica slovenská v žiadnom prípade neporušila žiaden zákon ani etické princípy. Dodnes sme nepočuli jediný konkrétny argument, ktorý by tvrdil opak. Kritika vydavateľskej činnosti je postavená na vode a možno skôr na osobných antipatiách k niektorým prispievateľom, hovorí pre Denník Slovensko podpredseda Matice slovenskej a šéf Mladej Matice Marek Nemec, s ktorým sme sa rozprávali o fungovaní tejto významnej slovenskej ustanovizne.

Rozhovor s Marekom Nemcom, predsedom Mladej Matice a druhým podpredsedom Matice slovenskej

Pri Matici zaznieva kritika, že je zbytočná. Často počúvame, že financovať ju majú tí, ktorí o jej aktivity majú záujem. Čo si o tom myslíte?

Podľa tejto logiky by sme mohli diskutovať aj o tom, že šport majú financovať len športovci a fanúšikovia, divadlá len herci a návštevníci predstavení, múzeá len múzejníci a návštevníci múzeí, knižnice len spisovatelia a čitatelia, vedu len vedci a záujemcovia o vedu, či dokonca školy len študenti, ich rodičia a zamestnanci škôl a tak ďalej. Príkladov je veľa. Z toho vidíme, že je to absurdný pohľad a spôsobilo by to ešte hlbšiu fragmentáciu spoločnosti. Prečo má byť práve národná kultúra, veda a osveta ostrakizovaná?

Veď Matica slovenská nie je len v Martine s hŕstkou ľudí, je to celoslovenský kolos s mohutnou, demokraticky fungujúcou štruktúrou a širokospektrálnym záberom činností. Okrem toho, celoročná štátna dotácia pre MS je nižšia ako rozpočet jedného veľkého podujatia. A finančných zdrojov, ktoré si Matica dokáže sama zarobiť na svoje fungovanie a činnosť, je ešte oveľa menej. Kultúrna a osvetová činnosť však nie je o zárobkoch a biznise, má trvácnejšie ciele a hlbší charakter.

Matica vydáva publikácie, ktoré sú komerčne nezaujímavé. Má takáto vydavateľská činnosť zmysel?

Popri komerčne žiadanej literatúre musí vznikať aj hodnotná a kvalitná literatúra určená pre špecificky zameraný okruh čitateľov. Je to predsa vizitka kultúrnej a vzdelanostnej úrovne každého národa. Slovenský národ i celá naša spoločnosť nie sú výnimkou. Komerčné vydavateľstvá sú zamerané predovšetkým na zisk, a hoci Vydavateľstvo MS vydáva aj úspešné, ziskové publikácie, stále poskytuje priestor literatúre, ktorá má prínos pre konkrétnu oblasť alebo okruh čitateľov. Je dôležité pripomenúť, že MS má vo svojich génoch zafixované podporovať mladé literárne talenty, robila to od svojho vzniku a robí to aj teraz. MS bola i je odrazovým mostíkom pre mnohé osobnosti, o ktorých sa dnes deti učia v škole.

Každý si zaslúži šancu, keď na to má. Je dôležité, aby sa Matica tejto úlohy nevzdala, veď už v histórii si overila efektivitu a potrebu takéhoto fungovania. Nezanevrieme na deti, mladé talenty ani na konkrétne knižné tituly len preto, že nás niekto obviňuje z ekonomickej neefektivity, ako keby si kultúrnu ustanovizeň pomýlil s biznisom.

Ministerka uviedla, že v jej novinách sa objavujú konšpirácie. Že propaguje nacionalizmus. Čo si myslíte o tejto kritike?

Pred vyše pol rokom požiadalo vedenie MS redakciu Slovenských národných novín o postupnú transformáciu na kultúrno-spoločenský týždenník. To už vidíme na pomere článkov. Sloboda slova je však veľmi citlivá záležitosť a pre demokraciu životne dôležité právo, ktoré nemožno dehonestovať. MS nemôže robiť cenzúru, ako ju poznáme z minulého režimu. Samozrejme, každý je zodpovedný za svoje slová a ich dosah, úplne prirodzené je vyjadrovať sa v medziach zákona. SNN obsahujú v každom čísle rubriky, ktoré sa venujú kultúrnym podujatiam v regiónoch, histórii, slovenským osobnostiam, ale čitatelia v nich nájdu aj komentáre o aktuálnom spoločenskom dianí. A tak ako v každých iných novinách aj v SNN ide predovšetkým o autorské príspevky, s ktorými môže časť verejnosti súhlasiť a iná časť nesúhlasiť.

Dokážem pochopiť, že niektorým ľuďom s iným svetonázorom sa tieto autorské príspevky nemusia páčiť, no dávať preto SNN nálepku konšpiračných novín jednoznačne odmietam. Som presvedčený, že slobodu slova a pluralitu názorov si musíme chrániť ako výsadu demokracie po roku 1989, ku ktorej významnou mierou prispeli aj matičiari.

Pochybila Matica pri svojich vydavateľských aktivitách? Plánuje aj s ohľadom na vyjadrenia ministerky pri svojej informačnej činnosti nejaké zmeny?

MS v žiadnom prípade neporušila žiaden zákon ani etické princípy. Dodnes sme nepočuli jediný konkrétny argument, ktorý by tvrdil opak. Kritika vydavateľskej činnosti je postavená na vode a možno skôr na osobných antipatiách k niektorým prispievateľom. Považujem za nebezpečné, že diskusia sa zmenila na výzvy k obmedzeniu slobodného vydávania matičných kníh a periodík. To je v demokracii neprípustné, takéto praktiky sú vlastné úplne iným režimom. Verím, že súčasní predstavitelia MK SR si ich neosvoja. Ich verejné vyjadrenia sú v každom prípade určitým signálom. Z iného pohľadu môžeme hovoriť o predajnosti kníh a tlačovín, čo som načrtol vyššie.

Aj MS je schopná sebareflexie, preto pristúpila k transformácii jedného svojho časopisu. Magazín Slovensko pre zahraničných Slovákov sa zmenil na odborný časopis Slovensko – Národné spektrum, ktorý je zameraný na čitateľa so záujmom o slovenské dejiny, literatúru a iné spoločensko-vedné témy. Je to modernejšia forma, ako dostať výsledky matičného bádania najmä v oblasti slovenskej histórie a literatúry k širokej verejnosti.

Čo tým má Matica na mysli, keď hovorí o vedeckej činnosti?

Slovenská republika je slobodná, demokratická a pluralitná, a preto ani vo vede nemôže existovať centralizácia. Sloboda vo výskume a bádaní bola jednou z požiadaviek protikomunistického hnutia, ktorého dôležitou súčasťou boli aj matičiari. V demokracii je neprípustné, aby politici urobili z jedného rezortu monopol na vedu a výskum. Veď vedu robia aj univerzity, múzeá, kultúrne a iné inštitúcie či súkromné spoločnosti. Aj im zakážu vedeckú činnosť pod zámienkou duplicity? Vedci MS už reagovali na výroky rezortu kultúry o duplicite matičnej vedy a nazvali ich nezmyslami a politizáciou vedeckého výskumu. To je alarmujúce. Neexistuje jediný dôvod na to, aby bola práve matičná veda selektívne vylúčená zo štátnej podpory, zatiaľ čo štát financuje univerzitnú, rezortnú či múzejnú vedu, príkladmi sú Divadelný ústav a Múzeum SNP pod MK SR, Vojenský historický ústav pod MO SR, Slovenský historický ústav v Ríme pod MŠVVaŠ SR či tiež verejnoprávny Ústav pamäti národa a mnohé ďalšie.

Aj veda v MS má svoje špecializované a jedinečné zameranie. Naši vedci sa venujú bohatým dejinám Matice slovenskej, činnosti jej miestnych, vedeckých, umeleckých odborov, životu a dielu významných Slovákov a Sloveniek pôsobiacich doma i v zahraničí, slovenskému národnému obrodeniu a slovenskému exilu. Subjektom matičnej vedy vo výskume a bádaní je slovenský národ, jeho kolektívna identita a vývoj, teda vedci MS sledujú vyslovene slovenskú civilizačnú a národnú líniu. Na bádanie im slúži Archív MS a archív Krajanského múzea MS, v ktorých sa nachádzajú vzácne zbierky, ktoré nenájdete nikde inde na svete. Matičnú vedu ustanovuje zákon o Matici slovenskej č. 68/1997 Z. z., ktorý jej určuje robiť základný slovakistický výskum a spolupôsobiť pri plnení úloh štátu v oblasti kultúry a vedy. Okrem toho v slovenských dejinách a literatúre je množstvo neprebádaných častí, ktorým sa venuje práve matičná veda.

Treba dodať, že Matica je prvým skutočným inštitucionálnym garantom slovenského vedeckého výskumu. Veď už v roku 1866 zostavil Viliam Pauliny-Tóth koncepciu vedeckých odborov v Matici slovenskej, na základe čoho vzniklo prvých šesť vedeckých odborov. MS položila základ profesionálnemu zhromažďovaniu slovenských knižničných, muzeálnych a archívnych zbierok. Je smutné, že po 154 rokoch od vzniku prvých vedeckých odborov MS vyvíja MK SR neopodstatnenú snahu zrušiť matičnú vedu ako duplicitnú, pričom argumenty jeho predstaviteľov zavádzajú verejnosť, skresľujú realitu a politizujú vedecký výskum. Naposledy zlikvidoval matičnú vedu komunistický režim v roku 1950, keď ideologicky ovládol kultúru, umenie, vedu či univerzity. Obnovená mohla byť až po roku 1989 ako výdobytok demokratických slobôd. Matica slovenská stojí na štyroch základných pilieroch – členská základňa, matičná veda, informačno-vydavateľská oblasť a hospodársky pilier. Odstránenie jedného z týchto pilierov by znamenalo začatie búrania základov MS.

Čo teda Matica vyskúmala?

V slovenských dejinách či literatúre je až prekvapivo mnoho neprebádaných udalostí a osobností, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť. Alebo sú nedostatočne prebádané známe osobnosti a udalosti, ktoré boli pre Slovensko prínosom aj inak, než ich verejnosť bežne pozná. Napríklad P. O. Hviezdoslava každý pozná ako básnika, ale už menej ako predsedu Matice slovenskej, ktorý tiež bojoval za jej obnovenie v roku 1919. Máme aj osobnosti na okraji záujmu, ale ich prínos pre slovenský národ je veľký a odkaz pre Slovensko stále aktuálny. Príkladom je matematik Jur Hronec, mimochodom tiež predseda MS. Jeho myšlienky o slovenskom školstve v prvom Československu boli prelomové. Hronec nepresadzoval len lacnú pracovnú silu, ale aj vzdelaných inžinierov, ktorí budú formovať moderný slovenský priemysel v intenciách aktuálnych európskych trendov.

Veda Matice slovenskej sa okrem matičných dejín a reálií venuje práve týmto málo prebádaným i zabudnutým častiam našej histórie, čo je dôležité najmä pre mestá a obce Slovenska, ako aj Slovákov žijúcich v zahraničí.

Výsledky matičnej vedy tiež používajú tisíce matičiarov a stovky samospráv či organizácií pri svojich aktivitách a podujatiach. Práve nimi podporujú povedomie verejnosti o svojich regionálnych dejinách a osobnostiach. A to je dôležité pre budovanie zdravého národného povedomia v danom mieste. Ľudia v regiónoch chcú poznať svoje korene, od ktorých sa odvíja naša slovenská a kresťanská identita, ale aj demokratické, národné a občianske povedomie. Čo sa týka výskumu a bádania, vedecké pracoviská MS fungujú podľa požadovaných štandardov. Svoje výsledky prezentujú v publikáciách, zborníkoch, periodikách, médiách či na webovej stránke MS a aktuálne aj v novom odbornom časopise Slovensko – Národné spektrum.

Bez matičných vedcov by MS nemohla vytvárať napríklad audiovizuálne historické dokumenty určené pre školy a vzdelávací proces. Je nemysliteľné, aby niečo také robila bez odborného zázemia. Aj na prácu s mládežou potrebuje MS odborníkov, veď koho iného má poslať prednášať o slovenských dejinách, literatúre a osobnostiach než svojich vedcov? Kto iný než odborníci MS poskytnú matičným divadelným ochotníkom fundovaný základ a faktografické usmernenie pre ich divadelné hry, ktoré zobrazujú dejinné súvislosti slovenského národa? Bolo by naivné myslieť si, že vedci zo SAV, univerzít alebo súkromných spoločností nám budú takýmto neoceniteľným spôsobom flexibilne k dispozícii. Treba na rovinu povedať, že ak sa vytrhne z MS jej veda, bude to mať nedozerné dôsledky na celkovú činnosť MS a matičného hnutia v regiónoch, ale aj na potreby širokej verejnosti. Nehovoriac o tom, že v roku 2019 sa niekoľko miestnych odborov MS dožívalo stého výročia založenia a pri tejto príležitosti uvádzali do života publikácie mapujúce ich cestu, činnosť a fungovanie. Bez matičných historikov a Archívu MS by ich nemohli zostaviť. Samozrejme rovnaké zostavovanie publikácií pokračuje aj ďalej. Podobne sú na tom mnohé mestá či obce, ktoré často čerpajú z našich archívov alebo spolupracujú s matičnými vednými ústavmi a odbormi MS pri bádaní a skúmaní, z čoho napokon vznikli i vzniknú mnohé monografie. Na MS sa bežne obracajú aj študenti, záujemcovia o dejiny a literatúru a známi či regionálni historici, ktorí potrebujú výsledky matičnej vedy.

Ako vyzerá práca s mládežou? Koľko je v Mladej Matici ľudí?

Mladá Matica má celoslovenskú pôsobnosť a v súčasnosti má 712 členov. Toto číslo je neustále v pohybe, keďže členstvo v Mladej Matici je ohraničené vekom do 35 rokov a rovnako aj aktivita každého člena sa postupne mení, najmä ako prechádza študentským životom či prichádza do pracovného procesu. Matica slovenská sa v princípe venuje rovnakej činnosti ako Mladá Matica, avšak mladí matičiari viac prispôsobujú svoje aktivity potrebám dnešnej doby a mladých ľudí. Pre vysvetlenie pár príkladov. Akákoľvek prednáška môže byť zaujímavá, no v praxi máme overené, že školákov upúta viac, keď je doplnená o živú divadelnú dramatizáciu, ktorú si pripravia ochotníci z Mladej Matice.

Samostatná kapitola práce s mládežou je spolupráca so školami. Pripravujeme pre nich besedy, literárne dopoludnia, divadelné školenia alebo sa im snažíme spestriť vyučovanie premietaním krátkeho historického dokumentu z našej matičnej dielne. Veď ako sa vraví, lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Ak bude dnešná generácia poznať slovenskú históriu a bude si ju aj patrične vážiť, istotne nemusíme mať obavu o jej napredovanie. Hrdým Slovákom a Slovenkou treba byť stále, a nie len vtedy, keď vyhráme Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.

Avšak ani šport nám nie je cudzí, preto organizujeme množstvo športových turnajov akéhokoľvek druhu, do ktorých vkladáme vlastenecký prvok a počas turnaja oboznamujeme účastníkov s dejinnou udalosťou alebo osobnosťou, ktorej je turnaj venovaný. Rovnako je na tom aj turistika a niekoľko národných výstupov na nádherné vrchy našich hôr. Výnimočné je podujatie Národný výstup na Kriváň, ktoré MS spoluorganizuje. Mladomatičných aktivít je obrovské množstvo, no rád by som vyzdvihol ešte jednu aktivitu. V našich periodikách či výstavných priestoroch dávame možnosť prezentovať sa mladým autorom, fotografom či umelcom, ktorí sa do komerčných médií a priestorov nemôžu tak ľahko dostať. Asi preto, že sú len začínajúci a neboli by zdrojom zisku. Mladosť a dobrá myšlienka nepotrebuje krídla na to, aby vzlietla, potrebuje priestor. Matica slovenská našej činnej slovenskej mládeži tento priestor dáva.

Aké aktivity vykonáva Matica v oblasti folklóru?

Folklór je pýchou Slovenska, je to jedinečný a svetový unikát. Šatnica Matice slovenskej, ktorá má takmer storočnú históriu, disponuje približne 1500 kusmi ženských a mužských krojov a vyše 200 kusmi detských krojov, ktoré si odborná a laická verejnosť môže zapožičať. Ďalšou našou výkladnou skriňou je 243 folklórnych a umeleckých súborov ako kolektívnych členov MS. Mnohé z nich reprezentujú Slovensko a náš folklór na prehliadkach a vystúpeniach v zahraničí, kde ich radi privítajú aj naši krajania. Neverili by ste, ako si tam tieto vystúpenia vážia, pretože sú pre nich mimoriadne vzácne až tak, že si z líc utierajú slzy radosti. Vzťahy MS s krajanmi sú podstatnou časťou matičných dejín, hoci dnes sa ich pre obmedzené finančné zdroje snažíme udržiavať aspoň v podobe Krajanského múzea MS a jednotlivých živých kontaktov so spolkami Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pre podporu tradícií a folklóru sú dôležité aj naše podujatia a aktivity. Po celom Slovensku MS a jej zložky organizujú alebo spoluorganizujú známe i lokálne folklórne festivaly a slávnosti, za všetky spomeniem Hontiansku parádu v Hrušove či Hornotoplianske folklórne slávnosti vo Sveržove. V roku 2018 sme tiež spolupracovali pri organizovaní známeho folklórneho festivalu Východná. Dokonca aj divadlo je späté s folklórom. Nádherné slovenské divadelné klasiky, ktoré matiční ochotníci po celom Slovensku hrajú, by sa len ťažko hrali bez krojov. Tu vyniká folklórom inšpirovaný dramatický krúžok Slovenskí rebeli, ktorý pôsobí pri Miestnom odbore MS v Komárne. A nezabúdame ani na najmenšiu generáciu. Profesionálne domy a oblastné pracoviská MS v regiónoch, ale aj miestne odbory MS organizujú špecifické podujatia a aktivity určené pre deti, aby spoznali slovenské tradície a folklór a vážili si dedičstvo našich predkov. Od toho je už len krôčik k úcte k staršej generácii, prírode, vlasti, morálke či základným princípom etiky a ľudskosti.

Záber Matice je očividne širokospektrálny, no čo si myslíte o kritike, že peniaze sa strácajú v ústredí?

Je to absolútny výmysel založený na slabej znalosti o fungovaní Matice slovenskej. V ústredí MS dnes pracuje už len zlomok zamestnancov. Mnohých sme museli, žiaľ, pre nedostatok financií prepustiť, zostávajúci pracovníci tak majú kumulované agendy. Je to ťažké, ale nevzdávame sa. MS je kolos, ktorý treba profesionálne udržiavať po celom Slovensku, zamestnancov máme teda v každom regióne. V rôznych mestách prevádzkujeme 20 personálne obsadených domov MS a 5 oblastných pracovísk MS, kde pracujú kultúrni zamestnanci. Bohužiaľ, aj tam sa stav znížil na jedného až dvoch pracovníkov s rôznymi úväzkami, ktorí majú v pôsobnosti široké okolie. Predsa toľko nehnuteľností, viac ako 27-tisícovú členskú základňu združenú v stovkách miestnych odborov či stovky umeleckých kolektívov musí niekto zastrešovať, pomáhať im a starať sa o ne. Aj to veľké kvantum spoluprác so samosprávou, kultúrnymi inštitúciami, cirkvami či združeniami si vyžaduje minimálne jedného človeka na čiastočný úväzok tak, ako to je v mnohých regiónoch.

Je zázrak, že každý rok majú za sebou viditeľné výsledky práce, ktoré oceňujú ľudia v regióne, a nie bulvár či komerčné média. Nehnuteľnosti, ich spravovanie a predovšetkým napĺňanie tohto priestoru kultúrou a osvetou je bez pracovníka absolútne nemožné. Akékoľvek menšie či väčšie podujatie potrebuje človeka alebo skupinu, ktorá ho pripraví a zrealizuje. Aj na Slovensku sú obrovské podujatia, ktoré počas celého roka pripravuje veľká skupina ľudí. V Matici musí jeden človek v danom regióne pripraviť desiatky podujatí a okrem toho je zároveň riaditeľom, účtovníkom, reprezentantom, údržbárom, v podstate všetkým. Bežný deň osamoteného matičného pracovníka, prípadne s malou výpomocou v regióne vyzerá tak, ako keby bol naklonovaný. Musí si sám pripraviť účtovníctvo, pripraviť a zrealizovať podujatie, spraviť propagáciu, moderovať ho, pofotiť, napísať reportáž a nakoniec upratať a upraviť priestory do pôvodného stavu. Každý jeden denne pripravuje ďalšie a ďalšie aktivity, ktorými sa matičiari ešte viac priblížia verejnosti a odovzdajú svoj odkaz.

Pre Maticu bol, je a bude slovenský národ vždy na prvom mieste. Nás neznechutí žiadny samozvaný novinár, ktorý porušuje zásady žurnalistickej práce. Mnohí od Matice ani nechcú vyjadrenie k téme, hoci si potom o našej práci prečítame siahodlhé „analýzy“ plné klamstiev, poloprávd a zavádzaní a najmä starých, neaktuálnych a selektívnych informácií, ktorými kritizujú súčasné vedenie MS. To je to isté, ako keby ste kritizovali súčasnú vládu za chyby tej bývalej. Vypovedá to veľa o manipulácii verejnej mienky, čo osobne považujem za prejav nekorektnosti a neférovosti. Preto chcem vyzvať verejnosť, aby nevnímala Maticu cez optiku pokrivených názorov niektorých novinárov, aktivistov či politikov. Vnímajte nás cez našu činnosť, ktorej je viac než dosť. Najväčšie osobnosti nezakladali Maticu slovenskú ako dočasný projekt, chceli, aby bola trvalá. A ona žije už takmer 160 rokov. Prežila rôzne časy, režimy, vlády, aktivity… Ľudia prichádzali a odchádzali, no Matica slovenská zostala a bude pri našom národe a Slovensku stáť aj naďalej.

— STE, Redakcia

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

21

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter