Vláda schválila podmienky podpory zamestnávateľov a SZČO v čase koronakrízy

Zľava: Eduard Heger a Igor Matovič (Zdroj: Facebook.com)

Vláda s pripomienkou schválila podmienky podpory zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí v čase vyhlásenia hrozby šírenia koronavírusu uzatvorili svoje prevádzky. Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti dostane tá SZČO, ktorej tržby pre koronakrízu klesli najmenej o 20 percent.

Pri poklese tržieb o viac ako 20 % bude tento príspevok za apríl tohto roka a ďalšie mesiace 180 eur, pri poklese viac ako 40 % to bude 300 eur, pri viac ako 60 % pôjde o sumu 420 eur a pri poklese viac ako 80 % to bude čiastka 540 eur. Za marec dostane SZČO paušálny príspevok v polovičnej sume. Maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa bude 200-tisíc eur mesačne. Mieru poklesu tržieb SZČO špecifikuje v čestnom vyhlásení, zníženie tržieb sa má porovnávať voči rovnakému obdobiu roku 2019, prípadne voči priemeru za celý rok 2019. “V prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020,” uvádza sa v materiáli, ktorý schválila vláda.

Schválené pravidlá počítajú aj s preplatením 80 % hrubého platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli, alebo sú povinne uzavreté. Súčasťou preplatenej sumy budú aj dane a odvody za zamestnanca. Maximálna výška príspevku na mzdu zamestnanca dosiahne 1 100 eur. Zamestnávateľ bude povinný udržať pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Finančné príspevky bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zamestnávatelia budú povinní vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku. Okrem toho musia prijať záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý požiadali o príspevok, neskončia pracovný pomer s daným zamestnancom. Zároveň musia úradu práce a sociálnych vecí predložiť údaj o stave zamestnancov k 31. marcu tohto roka. Všetky tieto skutočnosti budú zamestnávatelia dokladovať čestným vyhlásením. “Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol,” uvádza sa v materiáli. O príspevok od štátu môže žiadať len ten subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru tohto roka.

Mechanizmus podpory sa má financovať zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014 až 2020, pričom bude spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu. “Predpokladaný celkový objem finančných prostriedkov na predpokladané obdobie trvania mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu (marec – máj 2020) predstavuje sumu 834,4 mil. eur,” konštatuje sa v materiáli. Na podporu udržania zamestnanosti u zamestnávateľov má smerovať 578,2 mil. eur. Štát by mal pomôcť 73-tisíc zamestnávateľom, ktorí dávajú prácu vyše 387-tisíc zamestnancom. Na podporu SZČO sa má vynaložiť 256,2 mil. eur, podporiť by sa malo 271,8-tisíca SZČO.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...