Rokovania obecných zastupiteľstiev sa môžu počas pandémie uskutočniť cez komunikačné technológie

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Rokovanie obecných zastupiteľstiev a zastupiteľstiev vyšších územných celkov sa môžu počas krízovej situácie spojenej so šírením koronavírusu uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Uvádza sa to v návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením Covid-19, ktorý dnes odobrila vláda.

Návrh zákona je súbor noviel vybraných zákonov v pôsobnosti ministerstva vnútra. Obsahom navrhovaných zmien je v oblasti územnej samosprávy umožniť počas krízovej situácie alternatívne spôsoby rokovania obecného (mestského) zastupiteľstva a zastupiteľstva samosprávneho kraja a prerušiť plynutie niektorých lehôt, v oblasti živnostenského podnikania skrátiť minimálnu lehotu na pozastavenie živnosti, predĺžiť platnosť niektorých dokladov vydávaných v pôsobnosti ministerstva vnútra, a tiež odložiť plnenie niektorých povinností na úseku evidencie vozidiel,“ uvádza sa v predkladacej správe návrhu zákona.

Ak z technických dôvodov nie je možné na rokovaniach zastupiteľstiev využiť technológie, rokovanie podľa návrhu možno uskutočniť aj bez účasti verejnosti. Z daného rokovania sa následne vyhotoví záznam, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Obecné zastupiteľstvo môže počas krízovej situácie podľa návrhu prijať uznesenie aj korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov, týka sa to však len prípadov bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie alebo záležitostí, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad.

Návrh zákona takisto deklaruje, že rezort vnútra môže počas mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie občianskych preukazov, cestovných pasov, vodičských preukazov alebo napríklad zbrojných preukazov. Platnosť starých občianskych alebo vodičských preukazov sa tak v priebehu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu automaticky predĺži do obdobia po skončení krízovej situácie.

Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19, alebo ktorého platnosť by skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,“ uvádza sa v návrhu.

Rezort vnútra tiež v rámci zákona navrhuje zvýšiť pokutu v blokovom konaní za priestupky na úseku civilnej ochrany v čase mimoriadnej situácie na 1000 eur. „Konkrétne sa to týka priestupkov spáchaných neuposlúchnutím varovných signálov, pokynov a výziev orgánov verejnej moci, právnických osôb a fyzických osôb v súvislosti s plnením úloh podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva,“ uvádza rezort. Pokuty za takéto priestupky by podľa návrhu mohli ukladať aj orgány Policajného zboru a obecné (mestské) polície. Návrh zákona by sa podľa ministerstva mal v parlamente prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...