Istanbul 2.0? Na scénu sa tlačí ďalší rodovo-ideologický dokument. Petíciu proti nemu už podpísali tisícky Slovákov

Ilustračný obrázok (Zdroj: pixabay.com)

Istanbulský dohovor sa v kontexte Slovenska darí kresťanským a konzervatívnym aktivistom či politikom blokovať už 9 rokov. Teraz sa však pred nich stavia nový súper. Je ním dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o násilí a obťažovaní, ktorý podobne ako ID obsahuje gender ideológiu. Petíciu proti jeho odmietnutiu adresovanú ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny podpísalo v čase písania článku už vyše 7-tisíc Slovákov.

Odpor proti novému medzinárodnoprávnemu dokumentu prebieha v dvoch rovinách súčasne. Tou prvou je žiadosť o odmietnutie Návrhu rozhodnutia Rady (najdôležitejší zákonodarný orgán EÚ, členom je vždy jeden zástupca z členského štátu z príslušného ministerstva), ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme EÚ ratifikovali tento dohovor MOP. Druhou rovinou je odpor voči samotnému dokumentu.

Odvolávanie na Istanbulský dohovor

V prípade Návrhu aktivistom prekáža, že sa priamo odvoláva na Istanbulský dohovor, s ktorým SR vyslovila nesúhlas na vládnej aj parlamentnej úrovni a pripomínajú, že EÚ nemá podľa zakladajúcich zmlúv právo oddeľovať rod od pohlavia.

„Návrh uvádza, že …cieľom dohovoru a odporúčania je vytvoriť tzv. rodovo citlivý prístup k prevencii a odstraňovaniu násilia a obťažovania vo svete práce,“ informujú aktivisti.

Ďalej pripomínajú, že Návrh sa snaží presadiť Dohovor MOP, ktorý podobne ako Istanbulský dohovor vymedzuje rodovo motivované násilie a obťažovanie.

„EÚ nemôže ratifikovať dohovor MOP, pretože podľa Ústavy MOP sa zmluvnými stranami takýchto dohovorov môžu stať iba štáty,“ pripomínajú v texte petície.

Ekonomická škoda ako násilie?

Čo sa týka samotného dokumentu, v ňom aktivisti identifikujú nevedeckú gender ideológiu a pripomínajú samotnú preambulu, ktorá obsahuje aj pasáž o rodovo citlivom prístupe, „ktorý sa zaoberá základnými príčinami a rizikovými faktormi vrátane rodových stereotypov, viacnásobných a vzájomne sa prelínajúcich foriem diskriminácie a nerovnakých mocenských vzťahov založených na rode“.

V ďalšej svojej pripomienke píšu, že dohovor oddeľuje rod od biologického pohlavia, čo je v konflikte s Ústavou SR, ktorá nepozná akýsi súbor rolí či neobmedzený počet rodov.

„Násilie je v Dohovore definované široko, vágne a subjektívne, takže umožňuje rôzne výklady. Definícia násilia má mať objektívnu povahu,“ sťažuje sa ďalej autor Anton Chromík z Aliancie za rodinu v zdôvodnení petície a pripomína, že za násilie sa v tomto prípade považuje aj ekonomická škoda.

„Nesúhlasíme s tým, aby bola rovnosť a snaha o nediskrimináciu zneužívaná na presadzovanie špeciálnych prístupov pre tzv. zraniteľné skupiny… Pripomíname, že podobný dôvod tzv. rovnosti a nediskriminácie bol použitý na ospravedlnenie pripustenia mužov, ktorí sa cítili ako ženy do dievčenských šatní a spŕch v školách v USA. Niektorí za zraniteľné skupiny dokonca považujú aj LGBTI skupiny,“ uvádza sa ďalej.

K záveru aktivisti pripomínajú, že v Dohovore o násilí a obťažovaní chýba právo štátu na stanovanie výnimiek z princípu nediskriminácie a tiež im prekáža, že Dohovor požaduje, aby inšpektoráty práce či podobné príslušné orgány získali kompetenciu zaoberať sa násilím a obťažovaním vo svete práce a získali právo robiť okamžite vykonateľné opatrenia, pričom pripomínajú, že pre tento účel existuje polícia.

— TOD

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...