Ľudia citlivo vnímajú porušovanie jazykových noriem najmä u verejných činiteľov

Pomník Antona Bernoláka v Trnave (Zdroj: Wikipedia)

V spoločnosti sa udržiava vedomie potreby vyjadrovať sa vo verejnom priestore kultivovane a zrozumiteľne. Sú však aj prejavy, v ktorých sa porušujú normy, tie ostro pociťovať najmä u verejných činiteľov. Vyplýva to z piatej správy o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky, ktorý vláda na dnešnom rokovaní schválila. Správu predložilo ministerstvo kultúry.

Ako v hodnotiacej správe uviedol predseda Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministerky kultúry, Ján Kačala, je veľa verejných prejavov s vynikajúcou úrovňou jazyka, a to v rozmanitých štýlových oblastiach.

„Nájdeme aj veľa takýchto jazykových prejavov s priemernou úrovňou jazyka, zisťujeme však aj také, v ktorých sa porušujú normy a platná kodifikácia spisovnej reči. Tie sa osobitne ostro pociťujú u verejných činiteľov a verejne činných osôb, ktorí často vystupujú v spoločenských komunikačných prostriedkoch, ako aj u profesionálov slova, pôsobiacich práve v týchto prostriedkoch masovej informácie, reklamy a propagandy. Tieto porušenia sa neraz stávajú terčom verejnej kritiky, a to ani nie tak zo strany profesionálov jazykovedcov, ako skôr zo strany tých používateľov kodifikovanej podoby štátneho jazyka, ktorí si vedome pestujú svoje jazykové vedomie,“ podotkol Kačala. Podľa neho v tejto oblasti je čo naprávať a zlepšovať.

V mediálnej sfére sa občania podľa správy sťažovali napríklad na nesprávnu výslovnosť hlásky „ľ“ a koncoviek „le“ a „li“, ktoré sú vyslovované tvrdo. Sťažnosti Rade pre vysielanie a retransmisiu podali aj na používanie anglických názvov vysielaných programov či na odvysielanie filmov s českým dabingom a na používanie bohemizmov.

Za prínos rezort kultúry považuje napríklad zavedenie systému školení z jazykovej kultúry pre zamestnancov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy či zamestnancov súdov. Hodnotiaca správa takisto kladne hodnotí zriadenie terminologických komisií pôsobiacich v rámci ústredných orgánoch štátnej správy a rozvoj ich činnosti či systematické pôsobenie kompetentných odborných a dozorných orgánov v oblasti používania štátneho jazyka v súvislosti s ochranou spotrebiteľa.

Správu o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky rezort kultúry predkladá na rokovanie vlády každé dva roky. Piata správa hodnotí časové obdobie od 1. októbra 2017 do 30. septembra 2019. V nej informuje o úrovni ovládania a používania slovenského spisovného jazyka vo viacerých oblastiach verejného života, zachytáva trendy v oblasti jazykovej politiky, mapuje uskutočnenie opatrení na zlepšenie negatívnych javov v oblasti používania štátneho jazyka a navrhuje nové riešenia v súlade s medzinárodnou praxou.

Ministerstvo v piatej správe navrhuje riešenia podporujúce postavenie štátneho jazyka tak, aby odolal globalizačným tlakom a zabezpečila sa jeho stabilita, kultivácia či plynulý a prirodzený vývin.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...